Verkoop
van
augustus

De verkoop van de woningen op Augustus is uiteraard aan spelregels gebonden. Officieel noemen we dat de verkoopprocedure. U vindt die spelregels hieronder. Het is in alle gevallen goed om de procedure goed door te nemen als geïnteresseerd bent in een woning. De verkoopperiode loopt van 15 april tot en met 6 mei.


Verkoopprocedure project Augustus

Inschrijfprocedure
Vanaf maandag 15 april 2019 (de dag na de start verkoop) t/m maandag 6 mei 2019 11:00 uur kan u uw interesse voor één of meer woningen kenbaar maken via het digitale inschrijfformulier op de website. Log in via www.woneninaugustus.nl, of wanneer u uzelf nog niet had ingeschreven maakt u eerst een account aan om alsnog in te loggen. Eenmaal ingelogd ziet u het digitale inschrijfformulier links op uw scherm in de menubalk. Klik dat aan en dan volgt de rest vanzelf.

Lees verder >

Er gelden een aantal regels:
- De verdeling van de woningen gaat op basis van toewijzing door de verkopende partij: Hurks;
- Alleen de op het formulier genoemde perso(o)n(en) kunnen kopen;
- Per toekomstig huishouden kunt u slechts één inschrijfformulier indienen. Dubbele inschrijvingen worden uitgesloten van toewijzing;
- Alleen volledig ingevulde en digitaal ondertekende formulieren worden geaccepteerd;
- Bij inschrijving wordt de (AVG) privacy wet en regelgeving in acht genomen.

Het is mogelijk uw interesse kenbaar te maken voor maximaal 10 woningen. U kunt inschrijven voor de koopsom die op de prijslijst staat. Daarnaast heeft u de keuze, per woning, of u een hoger bod wil uitbrengen op die betreffende woning. Indien u daar niet voor kiest laat u het biedingsveld gewoon leeg en schrijft u automatisch in voor de koopsom op de prijslijst.

Biedingsregels / -voorwaarden
- Biedingen worden gedaan op basis van de standaard/basisindeling van de woning, zoals deze blijkt op de verkooptekening. Eventuele varianten of andere door u gewenste aanpassingen aan de woning vallen buiten de bieding en worden separaat van de aankoop en koopsom van de woning gehouden.
- Biedingen dienen, behoudens een door u eventueel gewenst financieringsvoorbehoud conform de koop-/aannemingsovereenkomst van dit project, onherroepelijk te zijn. Dit betekend dat er ten behoeve van u geen andere en of aanvullende voorwaarden worden opgenomen.
- Over de hoogte van de uitgebrachte biedingen en het besluitvormingsproces worden geen nadere mededelingen gedaan. Alle biedingen worden vertrouwelijk behandeld.
- Hurks behoudt zich het recht voor te gunnen of om niet te gunnen, ook al heeft een ander een hoger bod gedaan. Daarnaast heeft Hurks het recht de inschrijving af te gelasten.
- Elke bieder blijft aan zijn of haar bod, ook al is het niet het hoogste, gebonden totdat Hurks
1. Het gunt aan een ander, of;
2. vaststaat dat niet wordt gegund;
3. of de verkoop bij inschrijving wordt afgelast.

De toewijzing
Het digitale systeem brengt de voorkeuren en eventuele biedingen voor Hurks in kaart. Het systeem berekend ten allen tijden een optimale spreiding en resultaat voor alle woningen gezamenlijk. Hierbij wordt gekeken in de onderstaande volgorde:

1. Een eventueel bod;
2. financiële zekerheid, te verhogen door een document waaruit dit blijkt;
3. datum van inschrijving.

Hurks zal per bouwnummer een voorkeurs kandidaat selecteren. Deze kandidaten worden vervolgens door ERA vb&t makelaars uitgenodigd voor een aankoopgesprek. Mocht de eerste kandidaat afzien van aankoop, dan wordt een nieuwe kandidaat benaderd die wederom wordt geselecteerd door het digitale systeem.  

Als de woning van uw keuze als eerste aan u wordt aangeboden, dan wordt u uiterlijk 8 mei 2019 gebeld en uitgenodigd voor een aankoopgesprek op het kantoor van ERA vb&t makelaars. Mochten wij u in eerste instantie geen woning kunnen aanbieden, dan ontvangt u hierover uiterlijk 10 mei 2019 per e-mail bericht. U bent dan reservekandidaat voor de bouwnummers waarvoor u hebt ingeschreven.

Het aankoopgesprek
Tijdens het aankoopgesprek ontvangt u alle juridische stukken en aanvullende informatie van de betreffende woning. De makelaar zal een toelichting geven op de documentatie en tevens ingaan op de vraag hoe de aankoop van een nieuwbouwwoning in z’n werk gaat. Aan het einde van dit gesprek wordt alvast een vervolgafspraak gemaakt voor het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst. In de tussenliggende periode kunt u de ontvangen documentatie bestuderen en neemt u een besluit over de aankoop van de woning.

Omwille van de voortgang van de verkoop beperken wij ons tijdens het aankoopgesprek tot het beantwoorden van koopbeslissende vragen, als het gaat om meer- en minderwerk. Na de aankoop is nog voldoende tijd om alle vragen met u door te nemen.

De koop- en aannemingsovereenkomst
Met het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst verplicht Hurks zich tot de bouw van de woning en de levering van de daarbij behorende grond, terwijl u zich onder meer verplicht tot het betalen van de koop- en aanneemsom. Met de getekende overeenkomst kan een eventuele benodigde hypothecaire geldlening worden aangevraagd. De koop- en aannemingsovereenkomst zal worden opgesteld conform de modelovereenkomst van Woningborg N.V. Hiermee valt de overeenkomst onder de Woningborg garantie- en waarborgregeling. Verdere uitleg van deze garantieregeling is te vinden in de brochure “Woningborg garantie en waarborg¬regeling 2016”, die u ontvangt bij de koop- en aannemingsovereenkomst. Nadat de overeenkomst door u én Hurks is ondertekend, ontvangt u hiervan een kopie. Het origineel wordt naar de notaris gezonden, waarna deze de notariële akte van eigendomsoverdracht kan voorbereiden.

Naar de notaris
Binnen de in de koop- en aannemingsovereenkomst vastgestelde periode, maakt de projectnotaris met u een afspraak voor het tekenen van de akte van levering en eventueel de hypotheekakte. De concepten van de beide akten en de nota van afrekening worden u vooraf toegestuurd. Houdt er rekening mee dat de geldigheidsduur van uw hypotheek voldoende is voor dit traject.

Meer- en minderwerk
Het is mogelijk om wijzigingen te laten aanbrengen in het oorspronkelijke ontwerp van de woning. Hiervoor heeft u een afspraak met onze kopersadviseur die na de aankoop uw directe aanspreekpunt is. Aan de hand van de koperskeuzelijst meer- en minderwerk krijgt u een beeld van de mogelijkheden. Deze keuzelijst maakt deel uit van de documentatie en ontvangt u bij het aankoopgesprek.

Omdat we de bouw van de woningen zo snel mogelijk willen laten starten vragen we bij de aankoop van de woning ook meteen de keuze te maken voor de ruwbouwopties. Denk hierbij aan een uitbouw of indelingswijziging. Dit keuzeformulier is meegenomen in de verkoopdocumentatie die u ontvangt bij het aankoopgesprek.

Betaling
Vrij op naam (v.o.n.)
De woning wordt “vrij op naam” verkocht. Dat wil zeggen dat de op de prijslijst genoemde kosten die met het kopen van een woning gemoeid zijn, in de prijs begrepen zijn. Kosten met betrekking tot de financiering zijn voor eigen rekening.

Termijnregeling
De koop- en aanneemsom bestaat uit:
- de koopsom voor de grond, de zogenaamde grondkosten, inclusief de daartoe te rekenen kosten;
- de bouwkosten/aanneemsom.

Bij de notariële levering betaalt u de grondkosten en de eventueel vervallen bouwtermijn(en) alsmede de eventueel verschuldigde (bouw)rente. De aanneemsom betaalt u in termijnen gedurende de bouwperiode. Telkens wanneer de bouw zover is gevorderd dat er een termijn is vervallen, ontvangt u een factuur vanuit Hurks.

 

Aan deze wegwijzer en het inschrijfformulier kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.